Hållbar ekonomi också i framtiden

En hållbar ekonomi bygger på välbefinnande. Men framför allt är grunden för en hållbar ekonomi jordens ekologiska bärförmåga. Ekonomin är ett instrument som ger människor välstånd inom ramen för hållbarhet med tanke på framtida generationer. En hållbar ekonomi siktar på ekonomisk tillväxt, ökat välstånd och ekonomisk liberalisering.

Klimatförändringar, sociala ojämlikheter och ekonomiska kriser visar att den nuvarande ekonomin inte är hållbar. Dessutom är den biologiska mångfalden lidande då arter kontinuerligt försvinner. Ineffektivitet och passivitet kostar också. Klimatförändringarna är den största och mest destruktiva marknadsstörningen för mänskligheten. Ju längre vi väntar och är overksamma, desto dyrare faktura betalar vi i framtiden.

Vårt samhälle och vår ekonomi är helt beroende av naturen. Idag lever vi på bekostnad av ekosystemet på ett sätt som inte är hållbart. Det finns gränser för vad vår planet tål. Vi hotar vår egen framtid om vi överskrider gränserna. Om vi överskrider gränserna påverkar det både vår välfärd och vår livsmedels-, vatten- och energiförsörjning. Ekonomin måste anpassas till jordens biokapacitet så att vi lyckas ta hand om mänsklighetens grundläggande behov.

Hållbar utveckling är indelad i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar ekonomi är en del av en hållbar utveckling. I en hållbar ekonomi måste man omdefiniera samhällets funktioner och val av tjänsteleverantörer, eftersom det idag är en liten skara människor som betalar för vårt välstånd. Bara på en livskraftig planet är det möjligt ha social och ekonomisk utveckling. I en hållbar ekonomi kan man erbjuda flexibelt arbete för alla som kan arbeta. I en hållbar ekonomi ingår miljö och naturresurser i politiskt beslutsfattande. Ökat ekonomiskt kapital är också viktigt. Men ett ökat ekonomiskt kapital sker ofta på bekostnad av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. Men med hjälp av nya idéer är det möjligt att övergå till en ekonomi som är hållbar. Vi måste bara veta vad vi kan göra.

Om vi behöver förändras med världen, kunde vi förändras men hur ska vi förändras? Övergången till en hållbar ekonomi gäller oss alla på alla samhällsnivåer. Men vad kan vi göra för att få bättre livskvalitet och samtidigt också i framtiden kunna leva i en hållbar ekonomi? Vi måste alla radikalt ändra våra vanor att leva, resa och äta. Det kan inte genomföras med våld, men företag och beslutsfattare måste bidra till en sådan förändring. Hållbara alternativ måste vara attraktiva och lättillgängliga. Att göra förändringar och att göra saker tillsammans motiverar människor.

Stora förändringar är möjliga. Men de kräver långsiktighet och mod – bara genom att ta hänsyn till kommande generationer, förstår vi hur det ekonomiska, ekologiska och sociala välbefinnandet hör ihop. Det krävs ett öppet och respektfullt samarbete om vi ska lyckas göra stora förändringar. Transparens, insyn och deltagande är dagens krav på politikerna.

WWF jobbar för en hållbar ekonomi, bland annat genom att undersöka hur våra politiker och företag arbetar och hur WWF kan påverka. WWF vill också sprida kunskap om hur ekonomiska beslut påverkar ekosystemet och vår egen framtid. WWF ser även att det behövs ökad acceptans bland offentliga och privata nyckelaktörer för att utveckla hållbara ekonomiska modeller. I investeringsplaner bör man också ta hänsyn till ekologiska fotavtryck och bevarande av biologisk mångfald.

Vi har bara ett jordklot och det finns gränser för vad det tål. Naturen kommer inte att kunna ge oss mat och andra resurser om vi överskrider dessa gränser – vilka vi idag tar för givet. WWF arbetar för att skapa en hållbar ekonomi inom gränserna för vad jorden tål på ett sådant sätt som ger alla en rättvis fördelning av jordens resurser.

För att uppnå en hållbar ekonomi måste vi satsa på det i högre utsträckning än vi gör idag, bland annat genom hållbarare produktion och konsumtion. Alla kan återvinna mer effektivt och minska på el- och vattenförbrukning. Även små saker är viktiga. Jag sökte information om hållbar ekonomi på olika webbsajter och på alla sajterna var man ense om att vi kan bidra med små vardagliga åtgärder för att ha en bra framtid. Alla människors gemensamma handlingar kan göra underverk!

Vi måste också styra investeringsströmmarna från miljöförstöring till lösningar. Företagen kan dra nytta av ekologiskt tänkande i marknadsföringen. Varje företags hemsida har idag information om företagets ekologiska värderingar. Företagen kan också påverka människors tankar och handlingar gällande hållbar ekonomi. Företagen har stor makt men de måste veta hur man ska använda den i framtiden.

Vi måste fatta rättvisa, långsiktiga och miljömedvetna beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi gemensamt förfogar över. Vi måste bevara vårt återstående naturkapital och skydda och restaurera viktiga ekosystem och livsmiljöer. Vi måste sträva efter resurssnålare produktion och konsumera smartare.

Ohållbart är dyrt! Ju tidigare vi accepterar att förändringar är nödvändiga, desto mer blomstrande land kommer Finland att bli!

Lotta, Finland